Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MTB MARKET M. Dudzik, A. Wygoński Spółka Jawna z siedzibą Brzezna 614 33­-386 Podegrodzie tel. 18 540 61 01, e-mail: kontakt@mtbmarket.pl, zwana dalej Administratorem,

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem,
  2. w celu ochrony mienia i pracowników administratora (dotyczy wyłącznie monitoringu wizyjnego na terenie firmy),
  3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń(w przypadku wystąpienia takiej okoliczności),
  4. w celu oceny jakości realizowanych usług,
  5. w celu komunikacji z klientem, w tym komunikacji elektronicznej,
  6. w celu realizacji działań promocyjnych firmy(przykładowo: po uzyskaniu zgody na prezentacje listów referencyjnych).
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:

  1. zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO), w przypadku celu, określonego w pkt. 2 lit. a),
  2. przepis prawa (art. 6 ust. 1c RODO), w przypadku celu, określonego w pkt. 2 lit. a) i c),
  3. zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem oraz nie wynikają z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w przypadku celu, określonego w pkt. 2 lit. e) i f),
  4. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1f RODO), w przypadku celu, określonego
   w pkt. 2 lit. b), c) i d).
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na przykład dostawcy usług informatycznych, biuro rachunkowe, firma zapewniająca ochronę mienia, podwykonawcy robót budowlanych oraz instytucje, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
  2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem
  i przedawnienia wynikających z niej roszczeń a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa i te zawarte w dokumentach księgowych będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa; jeżeli podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes administratora dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu, z zastrzeżeniem postanowień art. 21 RODO; dane
  z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez jeden miesiąc.

 2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – na zasadach określonych w RODO.

 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu zawarcia
  i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.